Beoordelen van Eigen beheer Medicatie (BEM)

De gestructureerde vragenlijst om het eigen beheer medicatie te beoordelen (BEM) is een hulpmiddel waarmee de zorgverlener in een medicijngesprek met u als cliënt op gestructureerde wijze inzicht krijgt in het gebruik en beheer van de medicatie. 

Om te kunnen beoordelen of en in welke mate de cliënt de medicatie zelfstandig kan beheren en gebruiken, moet de zorgverlener een goed beeld hebben van u als cliënt.

Een observatieperiode van minimaal 4-6 weken is noodzakelijk. Als er geen signalen zijn is het niet nodig om een gesprek te voeren. 

Zijn er tussentijds signalen of is er bij de halfjaarlijkse risicosignalering sprake van een verhoogd risico, dan moet er een gesprek gepland worden met u als cliënt of uw mantelzorger en het BEM formulier ingevuld worden.

  • Het ingevulde BEM formulier wordt bewaard in het zorgdossier 
  • De gemaakte afspraken worden in het zorg-/ondersteuningsplan vastgelegd.

Diverse signalen kunnen wijzen op problemen op het gebied van therapietrouw, gebruik en/of beheer van medicatie. In tabel 1 van de bijlage op deze webpagina, vindt u voorbeelden van deze signalen. Alle onze zorgverleners met cliëntcontacten (ongeacht niveau) kunnen dit type signalen waarnemen en aankaarten binnen de organisatie.

Deze signalen kunnen vervolgens aanleiding zijn voor het uitvoeren van een medicijngesprek door bijvoorbeeld een verpleegkundige of EVZ-er. Deze kan in dat gesprek aan de hand van een gestructureerde vragenlijst (BEM) de problematiek van u als cliënt met het gebruik en beheer van de medicatie inzichtelijk maken en benodigde acties ondernemen.

Diverse medische klachten kunnen een signaal zijn voor problemen met medicatie:

  • klachten kunnen het gevolg zijn van bijwerkingen van medicijnen
  • klachten kunnen leiden tot (nieuwe) problemen met de medicatie
  • bepaalde klachten hebben gevolgen voor het (bestaande) medicatie gebruik.

Alle zorgverleners met cliëntcontacten (ongeacht niveau) kunnen medische klachten waarnemen of te horen krijgen van u als cliënt, uw mantelzorger, uw familie of bekenden. Als de zorgverlener denkt dat een klacht acuut of ernstig is, dan is snelle inschakeling van een arts noodzakelijk. In dat geval moet u als cliënt (of uw vertegenwoordiger/ zorgverlener) direct contact opnemen met de arts. Of uw zorgverlener in staat is een goede inschatting te maken van de ernst van de klachten, is mede afhankelijk van de ervaring en het niveau van de zorgverlener. Dus als uw zorgverlener twijfelt over de noodzaak van direct inschakelen van de arts, dan moet contact worden opgenomen met de verantwoordelijke binnen de organisatie.

In tabel 2 van de bijlage op deze webpagina, vindt u voorbeelden van relevante acute, ernstige klachten en overige aanhoudende klachten, en respectievelijk welke acties door de zorgverlener of verantwoordelijke in de organisatie voor u als cliënt moet worden genomen. 

Indien u als cliënt alleen moeite heeft met verpakkingen of regelmatig vergeet medicijnen in te nemen kan een Medidoos voorgesteld worden. De Medidoos is een box waarin de baxterrol zit en er wordt een signaal gegeven wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden. Indien u als cliënt de medicijnen alsnog vergeet gaat er een seintje naar een centrale. Via de centrale kan de zorgverlener ingeschakeld worden.

Signalen: gebruik, beheer problemen en medische klachten tabel 1 en 2 mbt beoordelen eigen gebruik medicatie (BEM)