Dag activiteiten in het dagactiviteitencentrum (DAC)

 

 

 

 

 

Pro Zorg Advies ZZP Diensten kan op verzoek van de client aansluiting zoeken bij diverse dagactiviteitencentra (DAC) in Helmond en Venlo. Het dagactiviteitencentrum (DAC) zoals Pro Zorg Advies ZZP Diensten bedoelt is een centrum voor leren, werken aan en verbeteren van persoonlijk gestelde doelen en activiteiten voor (jong)volwassenen, ouderen, vrouwen en mannen met psychosociale-, maatschappelijke, gedragsproblematiek, verstandelijke en of lichamelijke beperking of een combinatie van genoemde problematiek, syndroom en of beperkingen.

In een dergelijk centrum worden deelnemers gestimuleert om te leren (door te doen of te ervaren), binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Waar mogelijk voegt Pro Zorg Advies ZZP Diensten meer toe dan alleen een zinvolle dagbesteding. Eigenwaarde en contact met andere deelnemers zijn belangrijk.

De zorgvragers die zorg en begeleiding krijgen op een DAC, noemen we deelnemers. We stimuleren een actieve deelname. Door de verschillende groepen zijn de deelnemers ingedeeld in een bij hen passende groep, afgestemd op hun culturele en religieuze achtergrond, mogelijkheden en interesses.
 
Pro Zorg Advies ZZP Diensten biedt identiteitsgebonden zorg, die onder andere is gebaseerd op universele normen en waarden waarbij ethisch verantwoord te werk wordt gegaan en integriteit een voorwaarde is voor het morele kompas, waarbij sprake is van gemeenschappelijke aanvaarding.

Welke zorg wordt er geboden bij het DAC?

Naast het verrichten van activiteiten, wordt volop aandacht geschonken aan de diverse andere begeleidingsvragen van de deelnemers. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt de groepsgrootte bepaald. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg en begeleiding te bieden. De activiteiten begeleiders bij het DAC zijn professioneel en hebben kennis van onder andere:

  • verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking;
  • bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen;
  • epilepsie;
  • affectief-neutraal begeleiden;
  • veiligheid en conflicthantering;
  • verpleegkundige vaardigheden, zoals: stomazorg, sondevoeding, tracheacanule, toedienen zuurstof en verplaatsen middels tilliften.

Verder komen er diverse behandelaars op locatie. Dit zijn onder andere: gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en diëtist. 

Zorgplan

De belangrijkste begeleidingsafspraken zijn in het Individueel Zorg- en Activiteitenplan (IZAP) vastgelegd. Samen met de deelnemer en zijn ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger stelt de eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van de deelnemer.

Op het dagactiviteitencentrum

Op het DAC zijn veel verschillende mogelijkheden in leren, werken aan persoonlijke gestelde doelen, en deelname aan creatieve, pedagogische en ontspanningsactiviteiten. Daardoor is het mogelijk dat een deelnemer in de loop van de jaren verschillende activiteiten doet en leert. Het aanbod verschilt per DAC; we stimuleren de deelnemers om tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen, met instandhouding van het bereikte niveau. Passend bij de mogelijkheden bevorderen we de maatschappelijke participatie. Vormen van begeleid werken kunnen niet bij het DAC plaatsvinden.

De dagbesteding begint bij aankomst met een gezamenlijk koffie/thee drinken naargelang de culturele en of religieuze achtergrond van de groep een gepast welkomstwoord, registratie en inventarisatie in verband met het formeren van groepjes en de planning en coördinatie van gerichte activiteiten. Na deze dagopening werkt iedereen aan zijn eigen doelen en neemt deel aan gerichte activiteiten. Dagelijks besteden de activiteiten begeleiders op het DAC zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven rekening houdend met de algemene interesse, het begripsniveau, de culturele, de sociaal maatschappelijke en religieuze achtergrond van de deelnemers. Gebruik wordt gemaakt van pictogrammen, boeken, lezingen en beeldmateriaal. De wat oudere deelnemers volgen een rustiger programma en kunnen ’s middags even rusten. Vanuit het DAC wordt het vervoer naar huis of naar de woonvoorziening gecoördineerd.

Betrokkenheid ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers

Betrokkenheid en communicatie met de ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers vinden we heel belangrijk. Het delen van de zorg voor een eigen kind of familielid is immers een hele stap. De eerstverantwoordelijk begeleider van het DAC overlegt met u over het aantal contactmomenten en de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Voor de dagelijkse communicatie wordt vaak gebruik gemaakt van een schriftje, dat de deelnemer mee naar huis krijgt. Zo kan u lezen en/of zelf schrijven of er bijzonderheden zijn. Natuurlijk bent u altijd welkom om op bezoek te komen; een telefoontje/e-mail berichtje vooraf is wel prettig. 

Bekostiging dagactiviteitencentrum

Om deel te nemen op een DAC, is het belangrijk dat hiervoor een indicatie op basis van WMO/WLZ beschikbaar is. De bijbehorende indicatie op basis van WLZ is een ZZP VG 1 tot en met VG 8 of een functiegerichte indicatie voor ‘Begeleiding groep’. Afhankelijk van de indicatie van de deelnemer is een deel van het vervoer naar en van het dagactiviteitencentrum begrepen in deze zorgproducten. Op de pagina Indicatie aanvragen leest u meer over het verkrijgen van een indicatie. U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met een zorgconsulent of maatschappelijk werker. Daarnaast biedt Pro Zorg Advies ZZP Diensten vrijblijvend aanvullende diensten. Deze diensten behoren niet tot de WMO/WLZ-zorg; de afname hiervan is vrijwillig. 

Informatie en aanmelding

De dagactiviteitencentra voor leren, werken aan en verbeteren van persoonlijk gestelde doelen en activiteiten binnen Pro Zorg Advies ZZP Diensten zijn met inbegrip van vervoersmogelijkheden en hebben een dagcapaciteit bedraagt max. 20 pers. / dagdeel waaronder max. 10 pers. met een lichamelijk en of verstandelijk handicap. 

  • Denkt u dat u of uw familielid in aanmerking komt voor een dagactiviteitencentrum? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of oriëntatie bezoek.                                                          

 

 

Leidraad dagactiviteitencentrum Woondirect

Het dagactiviteitencentrum (DAC) bij Pro Zorg Advies ZZP Diensten is een centrum voor leren, werken aan en verbeteren van persoonlijk gestelde doelen en activiteiten voor specifieke doelgroepen.

Huisregels deelnemers dagactiviteitencentrum

Ondersteunende processen.

Kerntaken en instructie coordinator en act.beg.

Dag rapportage registratie, planning, verantwoording van de uitvoering van het activiteitenprogramma door PW-ers voor de deelnemers van WLZ/WMO activiteiten in werkgroepen.

Presentie en voortgangsformulier dagactiviteiten incl. instructiekaarten dagjournaals en verantw. form.

Dag rapportage registratie, planning, verantwoording van de uitvoering van het activiteitenprogramma door PW-ers (pedagogisch werkers) voor deelnemers van WLZ/WMO activiteiten in werkgroepen.