Zorglevering op basis van indicatie advies voor huishoudelijke hulp, tot aan verzorging, verpleging en begeleiding.

HET BEGINT MET UW AANVRAAG.

Misschien vindt u zelf dat u thuiszorg nodig heeft of heeft een familielid of uw huisarts u gewezen op deze mogelijkheid. Voor informatie of voor het aanvragen van thuiszorg kunt u in alle gevallen contact opnemen met Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten. U vindt onze gegevens onder het kopje “Contact” op de hoofdpagina.

HET INDICATIEADVIES.

Na uw aanmelding bij Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten wordt, samen met u, bekeken welke zorg u nodig heeft, hoe vaak en wanneer. Of u in aanmerking komt voor thuiszorg is ter beoordeling van de wijkverpleegkundige. Deze stelt de indicatie hiervoor vast. Komt u in aanmerking voor Begeleiding of Huishoudelijke verzorging, dan wordt de indicatie door de gemeente waar u woonachtig bent vastgesteld. De definitieve indicatie wordt daarna doorgegeven aan u of aan Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten BV. Dan wordt ook bepaald wanneer er een zelfstandig thuiszorgwerker voor het eerst bij u kan komen.

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN EN DE ZORG STARTEN.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de indicatie, maakt onze medewerker samen met u heldere afspraken over de uitvoering van de zorg. De afspraken worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd in het zorgplan. U krijgt een eigen dossier en ook wordt aangegeven wie uw contactpersoon is. Dit is degene bij wie u terecht kunt met vragen, aanvullende wensen, eventuele klachten en voor het opgeven van gewijzigde omstandigheden. Nu kan thuiszorg echt beginnen. Op gezette tijden komt de zelfstandig thuiszorgwerker langs om de afgesproken zorg te bieden. Wij werken in kleine teams. Daardoor kennen wij uw situatie, kunnen wij makkelijk voor elkaar invallen en de zorg afstemmen op uw wensen en omstandigheden. Uiteraard gaan wij zeer discreet om met de aan u verleende zorg en respecteren wij uw privacy. 

U wil graag thuis blijven, daar zorgen wij voor. 

Wat u van ons mag verwachten: 

 • Huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding overdag,’s avonds en ‘s nachts, 7 dagen op 7;
 • Een klein, vast zorgteam van zelfstandig professionele zorgverleners; 
 • Snel inzetbaar. 

Door ziekte, handicap of ouderdom kan het noodzakelijk zijn dat u ondersteuning of begeleiding aanvraagt bij het uitvoeren van de huishoudelijke werkzaamheden. Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten kan u deze ondersteuning bieden bij de dagelijkse huishoudelijke activiteiten. Hierbij kunt u denken aan werkzaamheden als o.a. maaltijdbegeleiding, afstoffen, stofzuigen, verzorging van de was, strijken, ramen wassen of boodschappen doen. 

Zodra er een geldige indicatiebesluit wordt afgegeven voor huishoudelijk hulp, wordt er samen met de klant besproken welke taken Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten zal overnemen. De gewenste tijden wanneer de zelfstandig zorgverlener bij u komt om te helpen in uw huishouding, valt te overleggen en worden gepland. 

Van persoonlijke verzorging is sprake bij het wassen, aankleden, opstaan en naar bed gaan. Op een gegeven moment lukt het niet meer om voor u zelf te zorgen op de manier die u gewend was. Familie, buren en vrienden willen dan meestal wel tijdelijk bijspringen, maar op den duur heeft u vaste hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Pro Zorg Advies ZZP Diensten kan dan op gezette tijden u helpen bij uw persoonlijke verzorging en helpen bij het eten en drinken, lichamelijke verzorging, zoals douchen, scheren, aan- en uitkleden en in en uit bed gaan. Daarnaast kan Pro Zorg Advies Diensten u herinneren aan uw medicijnen Het doel van de functie persoonlijke verzorging is het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals bijvoorbeeld medicatie die u op tijd moet innemen.

Het doel van de functie persoonlijke verzorging is het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

De functie verpleging omvat algemene verpleegkundige handelingen, maar ook gespecialiseerde handelingen. Een verstandelijke of zintuiglijke handicap is geen grondslag voor verpleging. Verzekerden met een dergelijke handicap kunnen wel aanspraak maken op verpleging als zij een bijkomende aandoening hebben.

De functie is gericht op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen die zijn gericht op herstel van de gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening; eveneens verlichting van lijden en ongemak, alsook het observeren, herkennen, analyseren en controleren van gezondheidsproblemen. Daarnaast is onder deze functie, in relatie tot de aandoening, begrepen voorlichting, advies, instructie en begeleiding.

Hoofddoel van begeleiding is het bevorderen en/of in stand houden van de zelfredzaamheid van de cliënt. Begeleiding individueel richt zich voornamelijk op alles wat de maken heeft met het structureren van de dag/week. De begeleiding is gericht op de persoonlijke thuissituatie, waarin ook (indien nodig) het gezin en leefomgeving nauw worden betrokken.

Denk bijvoorbeeld aan het structureren en organiseren van het huishouden, boodschappen doen, het afhandelen van post en het ordenen van administratie. Daarnaast verzorgd Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten ook begeleiding bij de integratie in de samenleving en sociale participaties bij dreigend isolement.

Pro Zorg Advies Diensten probeert de cliënten te stimuleren en/of te activeren om op een gegeven moment deze taken geheel zelfstandig uit te voeren.

Algemene doelstelling

Het doel van begeleiding is het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen. Het bestaat uit het bieden van praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer.

Wie ontvangen begeleiding?

Begeleiding is beschikbaar voor mensen van alle leeftijden met alle soorten ziekten, stoornissen een aandoeningen.

Begeleiding omvat activiteiten aan mensen met:

 • somatiek (V&V);
 • een psychogeriatrische aandoening (GGZ);
 • een psychiatrische stoornis (GGZ);
 • verstandelijke handicap (GZ);
 • lichamelijke handicap (GZ);
 • zintuiglijke handicap (GZ);

en die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

 • de sociale redzaamheid;
 • het bewegen en verplaatsen;
 • het psychisch functioneren;
 • het geheugen en de oriëntatie;
 • of die matig of zwaar probleem gedrag vertonen.