Hoe krijgt u een indicatie voor verzorging, verpleging en begeleiding

Voor begeleiding heeft u eerst een indicatie van uw gemeente nodig. Dit kan ook via een persoons gebonden budget (pgb).

Wij helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie. Als u al een indicatie heeft, kunnen we meteen iemand langsturen om aan de slag te gaan.

KOSTEN

Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Valt uw zorg onder de Wlz of Wmo, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.

WMO

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

ONDERSTEUNING THUIS VANUIT DE WMO

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

ONDERSTEUNING DIE PAST BIJ PERSOONLIJKE SITUATIE

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

EIGEN BIJDRAGE WMO

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.

ZORG OF ONDERSTEUNING AANVRAGEN

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

HET KEUKENTAFELGESPREK

Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen dat melden bij de gemeente en de gemeente doet vervolgens onderzoek naar de persoonlijke situatie van de inwoner. In veel gevallen gebeurt dit onderzoek in de vorm van een gesprek, dat ook wel bekend staat als het ‘keukentafelgesprek’.

WLZ

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

WAT REGELT DE WET LANGDURIGE ZORG?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

WELKE LANGDURIGE ZORG KUNNEN MENSEN KRIJGEN IN EEN ZORGINSTELLING?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

IS HET OOK MOGELIJK OM DE ZORG THUIS TE ONTVANGEN?

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie. Voor meer uitgebreide informatie over de intensieve zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gaat u naar het link-adres: www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit verschillende wetten.

PGB UIT WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Als u een pgb aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan een pgb zijn, maar het kan ook zijn dat zorg in natura of een combinatie (modulair pakket thuis) het beste past.

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de zorgverlener pas uitbetalen als het contract is goedgekeurd.
 • U mag een vertegenwoordiger (gewaarborgde hulpverlener) aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplichting zijn.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.  

CLIËNTONDERSTEUNING

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis of bij erkende instellingen die worden vergoed door de Zorgverzekeraar voor de begeleiding en hulp bij uw indicatie aanvraag.

PGB UIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 2015

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

PGB UIT DE ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of een pgb bij u past.
 • De verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.

MEERDERE PGB'S TEGELIJK

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo 2015) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

ZORGVERZEKERINGSWET

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. Het bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en huisartsenzorg. In het polis overzicht van uw zorgverzekeraar vindt u een compleet overzicht van de vergoedingen in het basispakket en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar.

CHRONISCH ZIEK EN VERZEKEREN

Als chronisch zieke ben je vaak aangewezen op zorg en hulp. Het is dan ook van belang om een goede aanvullende zorgverzekering te hebben. Elk jaar kun je voor 1 januari kiezen voor een andere verzekeraar om je basis- en/of aanvullende verzekering onder te brengen.

Let wel goed op! Verzekeraars hebben voor de aanvullende verzekering géén acceptatieplicht. Wil je de aanvullende verzekering onderbrengen bij een andere verzekeraar, dan kan het gebeuren dat deze je weigert. Zeg daarom nooit je aanvullende verzekering op voordat je een nieuwe hebt.

Meer weten & aanmelden

Wilt u meer weten of direct een huisbezoek aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.